Quản lý tài chính

Việc kiểm soát tài chính của bạn rất dễ bắt đầu và duy trì khi bạn sử dụng mẫu lập kế hoạch ngân sách Excel trong quy trình quản lý tài chính của mình. Tùy chỉnh mẫu Excel để phù hợp với nhu cầu quản lý tài chính riêng của bạn, cho dù bạn đang cân bằng sổ sách của một doanh nghiệp nhỏ hay theo dõi ngân sách hộ gia đình của mình.

Lập ngân sách tài chính cá nhân và doanh nghiệp bằng cách sử dụng các mẫu này

Quản lý tài chính của bạn bằng các mẫu Excel. Luôn theo dõi các mục tiêu cá nhân và mục tiêu kinh doanh của bạn bằng cách đánh giá thu nhập và chi phí của bạn. Sử dụng các mẫu này để thêm vào biểu đồ hình tròn và biểu đồ thanh để bạn có thể hình dung tài chính của mình thay đổi như thế nào theo thời gian. Tạo đồ họa thông tin hiển thị danh mục nào được bao gồm trong ngân sách của bạn và các loại yếu tố kết hợp từng danh mục. Tải xuống mẫu quản lý tài chính của bạn để bạn có thể truy cập và chỉnh sửa mẫu khi cần.