Simple service invoice

Simple service invoice blue modern simple

Create a professional invoice or receipt for your small business using this simple service invoice template provided by Vertex42.com. Designed for the service industry, this invoice template lets you enter quantity and unit costs for labor or sales. You can create a receipt by changing the title from Invoice to Receipt and adjusting the template. This is an accessible template.

  • Mẫu hoàn toàn tùy chỉnh 100%

  • Dễ dàng thay đổi văn bản, hình ảnh và hơn thế nữa

  • Thỏa sức sáng tạo với hàng nghìn bức ảnh, đồ họa và phông chữ

  • Thu hút người theo dõi bằng hoạt ảnh, hiệu ứng chuyển tiếp hoặc video

  • Nhanh chóng chia sẻ và phát hành ở bất cứ đâu