To-do list for projects

To-do list for projects pink modern bold

Use this to-do list template to help organize your project tasks. Itemize each part of a project from planning to preparation with this to-do list template for projects. This to-do list template provides space for notes about each task in the project list, percentage complete, and due date. This is an accessible project to-do list template.

  • Mẫu hoàn toàn tùy chỉnh 100%

  • Dễ dàng thay đổi văn bản, hình ảnh và hơn thế nữa

  • Thỏa sức sáng tạo với hàng nghìn bức ảnh, đồ họa và phông chữ

  • Thu hút người theo dõi bằng hoạt ảnh, hiệu ứng chuyển tiếp hoặc video

  • Nhanh chóng chia sẻ và phát hành ở bất cứ đâu