To do list (document)

To do list (document) brown organic simple

Organize your tasks with this accessible to-do list template. This to-do list template for Word allows you to mark each item's priority, due date, what to do, who to contact, steps in progress, and done fields for each entry. Use this task list template as is, or customize it with a variety of style and color options.

  • Mẫu hoàn toàn tùy chỉnh 100%

  • Dễ dàng thay đổi văn bản, hình ảnh và hơn thế nữa

  • Thỏa sức sáng tạo với hàng nghìn bức ảnh, đồ họa và phông chữ

  • Thu hút người theo dõi bằng hoạt ảnh, hiệu ứng chuyển tiếp hoặc video

  • Nhanh chóng chia sẻ và phát hành ở bất cứ đâu