Simple to-do list

Simple to-do list blue modern simple

This simple and accessible to-do list template uses a table and conditional formatting. Add a row for a new task, set the priority, dates, and notes. Once you have set the completion to 100%, Excel automatically checks the item off as done. This printable Excel to-do list template is ready to customize and track your action items and complete your to-do list.

  • Mẫu hoàn toàn tùy chỉnh 100%

  • Dễ dàng thay đổi văn bản, hình ảnh và hơn thế nữa

  • Thỏa sức sáng tạo với hàng nghìn bức ảnh, đồ họa và phông chữ

  • Thu hút người theo dõi bằng hoạt ảnh, hiệu ứng chuyển tiếp hoặc video

  • Nhanh chóng chia sẻ và phát hành ở bất cứ đâu