PowerPoint presentation

COVID-19 posters elementary school

Help children stay safe and healthy with this COVID-19 guidelines poster template. This COVID-19 poster template uses friendly and straightforward images to highlight the importance of handwashing and social distancing. This accessible COVID-19 poster template is perfect for classrooms, daycares, or at home. Complimentary access to this premium template is available for a limited time

  • Mẫu hoàn toàn tùy chỉnh 100%

  • Dễ dàng thay đổi văn bản, hình ảnh và hơn thế nữa

  • Thỏa sức sáng tạo với hàng nghìn bức ảnh, đồ họa và phông chữ

  • Thu hút người theo dõi bằng hoạt ảnh, hiệu ứng chuyển tiếp hoặc video

  • Nhanh chóng chia sẻ và phát hành ở bất cứ đâu