Biên bản họp không chính thức

Biên bản họp không chính thức orange modern color block

Mẫu biên bản họp không chính thức này giúp bạn dễ dàng ghi lại người trình bày, các chủ điểm thảo luận, kết luận, mục hành động, chủ sở hữu và hạn chót cho từng chủ đề cuộc họp. Mẫu biên bản họp này nêu bật các chủ đề quan trọng và các mục hành động được thảo luận trong các cuộc họp không chính thức.

  • Mẫu hoàn toàn tùy chỉnh 100%

  • Dễ dàng thay đổi văn bản, hình ảnh và hơn thế nữa

  • Thỏa sức sáng tạo với hàng nghìn bức ảnh, đồ họa và phông chữ

  • Thu hút người theo dõi bằng hoạt ảnh, hiệu ứng chuyển tiếp hoặc video

  • Nhanh chóng chia sẻ và phát hành ở bất cứ đâu