προφίλ εικόνας φόντου
A woman with blonde hair smiling at the camera.

Minette Layne-Worthey

Content Designer

Urbana, IL

Nature photographer, naturalist, and content designer who loves helping people of all backgrounds learn technology and create beautiful things.

Περιεχόμενο από αυτόν τον ειδικό